Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 20:08, 25 March 2021Enymind (Talk | contribs). . (1,871 bytes) (+1,871). . (Created page with "==Merkittävät tiedot osallistujasta== * Osallistujan kilpanumero * Osallistujan nimitiedot (tietojen luonne riippuu tulostiedon toimittajasta) ** Mahdollisesti yksi tai usea...")