(Kilpailun luominen ohjelmiin)
Line 90: Line 90:
 
<u>For each event you must create a new competition as every race is different at least what comes to participants.</u>
 
<u>For each event you must create a new competition as every race is different at least what comes to participants.</u>
  
====New race====
+
====New competition====
Kun alkuasetukset ovat tehty voidaan luoda uusi kilpailu. Uuden kilpailun voi luoda ylävalikosta: Kilpailut -> Tietokanta
+
After the initial settings have been made ​​can be to create a new competition. A new competition to create top menu: Competitions -> Database
  
Avautuvasta ikkunasta valitaan: Lisää uusi ja syötetään kilpailun tiedot
+
window that opens select: Add new, and fed competitive information
* Kilpailun nimi
+
* Tournament name
* Kilpailutyyppi
+
* Competition Type
* Live kohde (vain niissä tapauksissa, jolloin halutaan käyttää livepalvelua, erillinen tilattava ohjelma)
+
* Live spot (only in cases when it is desired to use the live service, separate ordered program)
  
Yksi olennainen asetus on "Tuo kilpailijat erään automaattisesti. Tällä valitaan halutaanko kilpailuun osallistuvat kilpailijat valita käsin ennen kilpailun alkamista, vai tuoko ohjelma ne automaattisesti kilpailun edetessä.
+
One of the most crucial setting is "Bring your competitors a automatically. this where you select whether participating in the competition the competitors selected manually before the start of the race, or bring in a program they are automatically the competition progresses.
  
Muut valinnat eivät ole pakollisia, mutta tarvittaessa voidaan valita sijoitusperusteita ja kilpailun lisätietoja tekstimuodossa.
+
Other options are not mandatory, but may be selected on investment criteria and more information on the competition in the form of text.
  
====Kilpailun erät tai ajanottoasemat====
+
==== competition items or timing drives ====
[[File:Rounds.png|200px|thumb|Kuvakaappaus erän lisäämisestä.]]
+
[[File: Rounds.png | add screenshot batch] 200px | | thumb.]
Kilpailun lisäämisen jälkeen ohjelma luo kilpailun ja sille yhden erän nimeltä "First round". Käyttäjän tulee joko poistaa tämä oletuserä tai nimetä se uudelleen oman kilpailunsa mukaiseksi. Oletuksena luodaan myös yksi päätason erä "Parent round" jonka alle kilpailun erät kerätään. Käyttäjä voi myös nimetä tämän oletus päätason erän omanlaisekseen. Päätason erää ei voi poistaa.
+
after the addition of the competition program will create competition and the single batch in the "First round" the user must either delete or rename the own competitions in accordance with this oletuserä default is created.. also one of the top-level item "Transparent round" under which the items collected in the competition. The user can also designate the default omanlaisekseen top-level item. The main level item can not be deleted.
  
Eriä pääset lisäämään, muokkaamaan ja poistamaan painamalla olemassa olevaa erää hiiren "toisella napilla".
+
Batches you can add, edit and delete an existing item, press the mouse "on one button.
  
'''Ratalajit'''
+
'''Track Species'''
  
Ratalajeissa olennaista on, että jokainen ajettava erä on omanaan ohjelmassa asetettuna. Eriä voivat olla esimerkiksi: Harjoitus 1, Harjoitus 2, Aika-ajo 1, Aika-ajo 2, Kilpailuerä 1, Kilpailuerä 2
+
Track arts is essential that each item is set to run as her own program. Items may include: Exercise 1, Exercise 2, Qualifying 1 Qualifying 2, Round 1, 2 Round
  
Erän tiedoissa olennaisimmat tiedot ovat erän nimi ja sen aika. Aika ei ole erän kesto vaan sen arvioitu aloitusaika kilpailun aikataulussa. Lisäksi voidaan valita sijoitusta määrittäviä lisäastuksia, kuten suurin hyväksytty kierrosmäärä ja onko ensimmäinen radan kierros kokonainen kierros vai ei.
+
batch data most relevant information is the name of the lot and its time. Time is not on the duration of the batch, but its estimated start time of the competition schedule. You can also select the ranking of the defining lisäastuksia, as does the maximum approved number of revolutions, and whether the first track round a whole lap or not.
  
'''Reittilajit'''
+
'''Route Species'''
  
Reittilajeissa erien sijaan kasataan koko kilpailun rakenne eli kaikki '''ajanottoasemat'''. Rakenne voi olla esimerkiksi: MK 1 Lähtö, MK 1 Maali, MK 2 Lähtö, MK 2 Maali
+
Route arts instead of the items piled on the whole structure of competition that is all '''chronograph stations'''. The structure may be, for example: ST 1 Start, ST 1 Finish, ST 2 Start, ST 2 Finish
  
Erona ratalajeihin, reittilajien ajanottoasemia määritettäessä on erityisen tärkeää asettaa jokaiselle asemalle oma tunnistenumero. Tunnistenumeroksi riittää usein juokseva numero.
+
difference rink species, determining the route of the species timekeeping stations is particularly important to set each station's own identification number. Identification Numbers often sufficient consecutive number-.>
* MK 1 Lähtö --> 1
+
* MK 1 output  1
* MK 1 Maali --> 2
+
* MK 1 Goal -> 2
* MK 2 Lähtö --> 3
+
* MK 2 Output -> 3
* MK 2 Maali --> 4
+
* MK 2 Finish -> 4
  
Tämän tunnistenumeron mukaan tietyn ajanottoaseman ajat osaavat asettua oikeille paikoilleen tuloslaskennassa. Esimerkiksi "MK 2 Lähtö" tapauksessa tunnistenumero 3 on asetettu molempiin päihin, eli tuloslaskentaan sekä kyseiselle ajanottoasemalle.
+
The identification number according to a certain timing position times can settle down in their proper places the result of the calculation. For example, "MK 2 Out" event ID number 3 are set at both ends, ie the calculation of results, as well as to the timing station.
  
Lisäksi tärkeää on valita lähdöt ja maalit tyypiltään oikein. Tämä valitaan erän "Aseman tyyppi" valinnalla. Typpi on usein joko lähtö tai maali. Jos valittavissa ei ole yhtään tyyppiä, on ne ensin lisättävä ohjelman ylävalikosta: Kilpailut -> Asematyypit
+
In addition, the importance of selecting the outputs of paints and type correctly. This selected item "Drive Type" option. Nitrogen is often either start or finish. If you choose does not have any type, they must first be added to the top menu of the program: Competitions -> Drive Types
  
===Kilpailijat===
+
===Competitors===
[[File:Competitor.png|200px|thumb|Kuvakaappaus kilpailijan lisäämisestä.]]
+
[[File: Competitor.png | 200px | thumb | Screenshot of the addition of a competitor].]
Kilpailussa kilpailevat kilpailijat lisätään ohjelmaan ylävalikosta: Kilpailijat -> Tietokanta
+
Compete with rivals in the competition added to the program from the top menu: competitors -> database
  
Kilpailijoita voi lisätä joko yksitellen tai tuoda ne valmiiksi täytetystä laskentataulukosta (Microsoft Excel, OpenOffice Calc) tai vastaavasta. Laskentataulukosta tuodut kilpailijat on tuotava .csv muodossa. Lisää siirtotiedostojen luonnista: [[ChronoFly Siirtotiedosto]]
+
competitors may be added either individually or import them pre-completed spreadsheet (Microsoft Excel, OpenOffice Calc) or the like. Competitors imported into a spreadsheet is imported .csv format. Add a file transfer creation: [[File Transfer ChronoFly]]
  
Tarvittaessa voidaan myös lisätä lisää luokkia, jos alkuasetusten aikana niitä ei luotu tarpeeksi. Tämä onnistuu ylävalikosta: Kilpailijat -> Luokat
+
If necessary, can also add more categories if, during the initial setup they have not created enough. This can be done from the top menu: Competitors -> Categories
  
Pakollisia tietoja kilpailijalle ovat: etunimi, sukunimi, luokka, numero, transponderi
+
compulsory data on a competitor are: first name, last name, category, number, transponder
  
==Kilpailun aloitus==
+
==Starting the race==
===Tarkistuslista===
+
===Checklist===
* Ohjelmaan on tuotu kaikki kilpailun kilpailijat valmiiksi. Jokaisella kilpailijalla on oma transponderi-numero asetettuna.
+
* The program has been the competition all competitors finished. Each competitor has its own transponder number set.
* Kilpailuun on lisätty tarvittavat erät/ajanottoasemat oikeilla asetuksilla.
+
* The competition was added to the necessary items / timekeeping stations with the correct settings.
* Tarkista oheislaitteiden (tulostin, nettitikku) toimivuus tietokoneessa. Internetyhteyden toimivuus on hyvä testata vielä itse kilpailupaikalla, sillä mobiilinetin toimivuus vaihtelee paljon paikallisesti.
+
* Check the functionality of peripherals (printer, nettitikku) on your computer. Functionality of the Internet connection is a good test of even the race itself on the spot, as the functionality of the mobile Internet will vary a lot locally[[File:.
  
===Juuri ennen kilpailun alkua===
+
===Just before the start of the race===
[[File:Round_tree.png|200px|thumb|Kuvakaappaus ratalajin eristä. Valittuna on Kilpailuerä 1.]]
+
[[File:Round_tree.png|200px|thumb|Screenshot track type items. The selection is Round 1.]]
  
* '''Ratalajeissa''' tarkista, että valittuna on oikea erä. Valittu erä on lihavoidulla tekstillä muihin eriin nähden. Jos olet antanut jokaiselle erälle kilpailun aikataulun mukaisen kellonajan, ne näkyvät ohjelmassa etenemisjärjestyksessä. Tämä helpottaa valitun erän vaihtamista seuraavaan kilpailun edetessä.
+
* '''Track arts''' check that the correct item is selected. The selected item is shown in bold text in relation to other items. If you are given on each batch, the time of day according to the schedule of races, they will appear in the program etenemisjärjestyksessä. This facilitates the replacement of the selected batch to the next competition progresses.
** Valittua erää voit vaihtaa hiirellä tuplaklikkaamalla. Älä kuitenkaan vaihda erää kesken ajanoton, vaan vasta erien välissä.
+
** The selected item you can change the mouse by double-clicking. However, do not replace the item among the chronograph, but only between batches.
* '''Reittilajeissa''' tarkista, että tiedonsiirto toimii moitteetta ajanottoasemien ja tuloslaskennan välillä.
+
* '''The route arts''' check that the data transmission works flawlessly between the timekeeping stations and the result of that calculation.
* Jos käytössäsi on transponderiluja tai -dekooderi, tarkista että se on kytketty päälle ja että ohjelma on huomioinut sen olemassaolon ja yhteys on muodostunut.
+
* If you have transponderiluja or decoder, check that it is turned on and that the program is ignored its existence, and the connection is established.
  
Erän alkaessa muista käynnistää ajanotto.
+
at the start of the batch be sure to start the stopwatch.
  
==Kilpailun aikana==
+
==During the race==
Kun kilpailun ensimmäinen erä on alkanut ja ajanotto käynnistetty, voidaan siirtyä kilpailun aikaisiin toimiin.
+
When the first batch of the competition has started and the stopwatch started, a switch-term competitive actions.
  
===Tilanteen seuraaminen===
+
===Monitoring the race===
Olennaisinta ajanoton aikana on seurata, että kaikki toimii moitteetta. <u>Jokaisen kilpailijan pitää saada lukema tavalla tai toisella</u> ajanottolinjan ylityksestä. Lukema saadaan joko automaattisesti transponderilukijalta tai käsin annettuna. Käsin annetun ajan tarkkuus on huonompi, kuin lukijalta tulevan automaattisen ajan.
+
during the quintessence of the timer is to monitor, that everything works flawlessly. <u> Each competitor must get a reading in one way or the other </ u> the timing line crossing. Can be read either automatically or manually transponder reader administration. Hand on the time accuracy is worse than an automated reader coming period of time.
  
On hyvä harjoitella rutiini käsin annetun ajan lisäämiselle ohjelmaan. Tämä helpottaa varmasti tilanteen tullen.
+
It is a good practice routine hand-on time for increasing the program. This makes it easier for sure if the occasion arisesNorth].].
  
===Tulosten raportointi===
+
===Reporting of results===
[[File:Tulostuspohja.png|200px|thumb|Tulostuspohjan lisääminen, muokkaus ja poisto.]]
+
[[File:Tulostuspohja.png|200px|thumb|Adding, editing and removing the print of the]]
  
Tulosten raportointi ja tulostaminen onnistuu Raportointi -ikkunasta. Raportointi -ikkunan ylävalikosta saa avattua tarvittavat näytöt.
+
Reporting and printing the results, successful reporting window. The reporting window can be opened from the top menu screens necessary.
  
Tulostaminen onnistuu kunkin ylävalikosta avatun ikkunan yläkulman Tulosta -painikkeesta, josta avautuu uusi Tulostus -ikkuna.
+
Printing can each corner of the window, opened from the top menu Print button, which opens a new Print dialog box.
  
Ohjelman ensimmäisellä käyttökerralla sinun on ensin luotava vähintään yksi tulostuspohja, jotta tulostaminen onnistuu.
+
First time you use the program you must first create at least one print on the ground, so that the result is successful.
  
==Live -palvelu==
+
==Live service==
[[File:Live_setting.png|200px|thumb|Kuvakaappaus liven asetuksista J2Chrono ohjelmassa.]]
+
[[File:Live_setting.png|200px|thumb|Screenshot of a live setting J2Chrono program]]
Livepalvelun tarkoitus on mahdollistaa tulosten julkaisu realliajassa kilpailun edetessä. Livepalvelu voi käyttää myös lopputulosten julkaisuun ja arkistointiin kilpailun päätyttyä. Esimerkkipalvelua voit käydä katsomassa http://chrono.live
+
Live service purpose is to enable the publication of the results realliajassa competition progresses. Live service can also use the results of the final publication and archiving at the end of the race. Examples of services you can visit the http://chrono.live
  
Jotta liven saa käyttöön J2Chrono ohjelmassa, on ohjelman asetuksiin asetettava liven osoite ja salasana. Liven osoite annetaan muodossa omatunnus.live.enymind.com Pääte voi olla myös .fi tai .net
+
In order to get a live J2Chrono use the program, the program has settings to set a live address and password. Live address is given in the form of omatunnus.live.enymind.com The terminal can also be a .com or .net
  
===Kilpailun lisääminen===
+
===Adding a race===
Kilpailun voi lisätä Live -palveluun Kilpailutietokanta -ikkunasta ensin valitsemalla halutun kilpailun ja sitten painamalla "Lisää liveen". Kilpailun poistaminen palvelusta onnistuu painamalla "Poista livestä" tai menemällä Support -palveluun ja kirjautumalla omilla tunnuksilla.
+
Competitionmay increase the Race Live Database window, first select the desired competition, and then press the "Add live". Elimination of competition in the service done by pressing the "Delete Live" or by going to the Support service and log in with their own username and password.
  
Kun kilpailun erät ovat luotu, on ne synkronoitava erikseen Live -palveluun. Tämä onnistuu J2Chronon pääikkunasta valitsemalla ylävalikosta "Live->Synkronoi erät liveen". Tämän jälkeen tulokset menevät itsestään palveluun kilpailun edetessä.
+
After lots of competition are created, they must be synchronized individually Live. This can be done J2Chrono the main window, select the top menu "Live> Sync items live." After this, the results go to self-service the competition progresses.
  
Tulokset voi lisätä Live -palveluun myös jälkikäteen. Tämä onnistuun painamalla halutun erän päällä hiiren toista painiketta ja valitsemalla "Synkronoi tulokset liveen".
+
The results can be added to Live afterwards. Press the mouse on top of the desired batch of another button and select "Sync Results live" this is not possible.
  
Jos Live -palveluun pääsee virheellisiä tuloksia, voi ne putsata painamalla halutun erän päällä hiiren toista painiketta ja valitsemalla "Synkronoi tulokset liveen".
+
If Live's incorrect results, can they clean out the press on top of the desired batch of the mouse the second button and select "Sync Results live".
  
===Liven käyttö aikojen siirtoon===
+
===Using live service for data transmission between stations===
[[File:Live_asema.png|200px|thumb|Kuvakaappaus liven asetuksista ChronoFly ohjelmassa.]]
+
[[File:. Live_asema.png | 200px | thumb | Screenshot of a live setting ChronoFly program]]
Livepalvelua on mahdollista käyttää myös aikojen siirtoon ajanottoasemien ja tuloslaskennan välillä. Tällöin J2Chrono ohjelman asetuksista on otettava käyttöön aikojen lataus livepalvelun kautta. Asetuksissa on tähän oma ruksiboksi -asetus. Aseta ruksi tähän asetukseen ja käynnistä J2Chrono uudelleen.
+
is also possible to use the transfer service between the ages live timing stations and the result of that calculation. In this case, J2Chrono program settings must be enabled-time download via the live service. The regulations for this ruksiboksi a private setting. Place the tick in this Regulation and restart J2Chrono again.
  
Lisäksi asemaohjelmiin (ChronoFly) on asetettava aikojen lähetys livepalveluun. Tämä onnistuu ohjelman asetuksista asettamalla tcp/ip protokollaksi "chronocloud" ja asettamalla liven salasana.
+
In addition, the status of programs (ChronoFly) must be ever live broadcast service. This successful program settings by setting the TCP / IP protocol "chronocloud" and placing a live passwordonce.;
  
Palveluun lähetetyt ajat tulevat J2Chrono ohjelmaan vain kertaalleen; kerran ladatut ajat eivät tule uudestaan. Jos ajat on tarvittava uudestaan, voi ne ladata Support -palvelusta kirjautumalla omilla tunnuksilla.
+
will be sent to the service times J2Chrono the program only  Once downloaded times do not come again. If you are driving is needed again, they can download the Support service to log on with their own codesJ2Chrono]].
  
==Kilpailun jälkeen==
+
==After the race==
[[File:Reporting.png|200px|thumb|Kuvakaappaus tulosten raportoinnista J2Chrono ohjelmassa.]]
+
[[File:Reporting.png|200px|thumb|Screenshot of reporting the results of the program]]
  
===Lopputulosten tekeminen===
+
===Making final results===
Lopputulokset saadaan luotua J2Chrono ohjelmiston Raportointi -ikkunasta. Raportointi-ikkunan ylävalikosta kohdasta Ajanottoikkunat on saatavilla tarvittavat näytöt kilpailun tulosten, kierrosaikojen ja muiden tarvittavien asioiden käsittelyyn ja tulostamiseen.
+
final results can be created J2Chrono software Reporting window. From the top menu under the Reporting window Stopwatch The windows are available in the appropriate screens processing and printing of results, lap times and other necessary matters of competition.
  
Tulosten paperille tulostaminen tapahtuu ikkunakohtaisesta Tulosta -painikkeesta. Tulokset voidaan tulostamisen sijaan siirtää myös taulukkolaskentaohjelmaan jatkokäsittelyä varten. Tulokset voidaan tallentaa myös HTML -muodossa nettisivuille julkaisua varten.
+
Printing paper the results window, you will place the Print button. Results can be printed instead of the transfer for further processing in a spreadsheet program. Results can also be saved in HTML format for publishing on the websiteprogram.
  
==Ajanottoasemat==
+
==Timing Stations==
 
===ChronoFly===
 
===ChronoFly===
Asemaohjelman kaytöstä: [[ChronoFly Käyttöohje]] (suomeksi)
+
Status of the use of the  [[ChronoFly Operating Instructions]] (in Finnish)
  
Tiedonsiirrosta ohjelmien välillä: [[Asemat ja tuloslaskenta]] (suomeksi)
+
data transfer between the programs: [[Stations and the result of calculation]] (in Finnish)
  
==Oheislaitteet==
+
==Peripherals==
===Lukijat ja dekooderit===
+
===Readers and decoders===
Lukijalaitteiden valmistajan omat käyttöohjeet toimitetaan pyynnöstä.
+
reader equipment manufacturer's own user manual provided on requestcircuits.
  
Katso lisää lukijan vianetsinnästä: [[Reader_debug|Reader debug]] (englanniksi)
+
See more troubleshooting the reader: [[Reader_debug | Reader debug]] (in English)
  
Katso lisää lukijan lisälaitteiden kytkennöistä: [[Sirit_Motorola_IO|Digital IO]] (suomeksi)
+
See more of the reader auxiliary equipment  [[Sirit_Motorola_IO | Digital IO]] (Finnish)

Revision as of 19:36, 10 August 2016

Installing J2Chrono software to your computer

Screenshot of support.enymind.fi service. Click Download to load the installation media to your hard drive.

To download software go to http://support.enymind.fi and log in. Username and password will be provided with the license order confirmation email.

Windows

Download Windows installation media file (.exe) from support.enymind.fi

If you don't know how to install new software to Windows check:

Ubuntu GNU/Linux

Download Debian installation media file (.deb) from support.enymind.fi

If you don't know how to install new software to Ubuntu check:

Launching J2Chrono software

Screenshot of starting screen. After loading all components software starts.

After the installation, the installation program has created icons for programs on your computer desktop. Start the software on your computer by clicking the shortcut on the desktop.

During the first start program, it may take longer, up to 60 seconds. The program creates a necessary first start-up settings, and databases on the hard disk of the computer.

Operating system time

If the time of the operating system is automatically synchronization via the Internet, you should synchronize it manually as soon as the machine is started before starting J2Chrono program.

Another option is to disable automatic synchronization. An accurate time of the day does not matter if you use just one computer to make the results.

If you have two or more computers those all must use exactly same time.

During the first launch

Screenshot of succesful registration.

After the software have been launched for the first time you will have to do some configuration before usage.

Initially, each software must be registered in order to be able to communicate with each other and other network services in the future. The credentials are same as those used at the download page.

You can access registration from top menu of each software.

Please note that during the registration:

 • Computer's time and date must be correct and in time
 • Name of the registered instance must have an unique name, like "computer 1"
 • During the registration the computer must be connected to the Internet

J2Chrono

Before making the results the first time you need to create the following:

 • At least one point scheme
  • Point schemes can be created using top menu: Competitions -> Point Schemes
  • The formula is <number><space><number><space><number> and so on.
  • Example: 25 22 20 18 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 • At least one competition type
  • Competition types can be created using top menu: Competitions -> Competition types
  • Enter a name, result scheme, point scheme, and clock type.
  • Use result scheme according to type of competition; if only one timing line use "Track" and for multiple timing lines use "Route"
  • Use clock type according to type of competition; when mass start use "Timer" and any other type of start or when multiple timing lines use "Realtime"
 • At least one class
  • Classes can be created using top menu: Competitors -> Classes

ChronoFly

ChronoFly program will not be used in track type sports where there is only one timing line. In track type sports you can operate everything and create results using only J2Chrono.

Route type sports you need start-finish pairs and other type of timing lines which are managed with ChronoFly program. ChronoFly sends individual times to J2Chrono where they are processed further to create results.

First event results

Timing of the first competition a challenging situation. We recommend not to leave the studying of J2chrono software to the last minute when it is time to create real results for real event.

Please do studying beforehand and arrange some pilot events first to get yourselves familiar with the software.

Communication

Photo of wireless network router.

In track type sports you often do not have to worry about data communications because all timing functions are operated in one computer with exception of transmitting the results after the competition to the club website or other service that requires Internet access. For Internet access you need additional equipment, such as 3G dongle and subscription from your Internet operator.

In route type sports data communication must be taken into account the, eg. transferring times from one timing line to another. All of these timing functions are often located at different computers and times needs to be moved with ease from machine to machine.

If the computers are located in close proximity of each other (less than 200 meters radius) you can use local LAN solutions such as ethernet cabling or wireless local area network (WLAN). If the distance is longer it is necessary to transfer the data through public network (mobile Internet, 3G, etc ..). The use of public networks require additional equipment such as 3G dongle and a subscription from the Internet operator.

Creating fully working large scale WiFi network to the event site is a job of a specially skilled person.

Some advices from Microsoft when using Windows:

ChronoFly network settings. The address is the IP of computer operating J2Chrono software.

In Local Area Network computers are connected to each other using IP addresses. The important thing is to figure out IP address of a computer operating J2Chrono software which is why you should use only fixed addressing. Other programs (like ChronoFly) will send the times to this address for further processing. Computer's IP address can be set to other programs, such as ChronoFly, using application settings.

In case of Public networks please use either a VPN solution or a live sync function through which information can be transferred through the Internet safely between timekeeping stations (ChronoFly) and J2Chrono. In this case IP addresses does not really matter because mobile Internet rarely has public IP addresses.

Creating a race

The programs must be set to act by way of you event.

For each event you must create a new competition as every race is different at least what comes to participants.

New competition

After the initial settings have been made ​​can be to create a new competition. A new competition to create top menu: Competitions -> Database

window that opens select: Add new, and fed competitive information

 • Tournament name
 • Competition Type
 • Live spot (only in cases when it is desired to use the live service, separate ordered program)

One of the most crucial setting is "Bring your competitors a automatically. this where you select whether participating in the competition the competitors selected manually before the start of the race, or bring in a program they are automatically the competition progresses.

Other options are not mandatory, but may be selected on investment criteria and more information on the competition in the form of text.

competition items or timing drives

[[File: Rounds.png | add screenshot batch] 200px | | thumb.] after the addition of the competition program will create competition and the single batch in the "First round" the user must either delete or rename the own competitions in accordance with this oletuserä default is created.. also one of the top-level item "Transparent round" under which the items collected in the competition. The user can also designate the default omanlaisekseen top-level item. The main level item can not be deleted.

Batches you can add, edit and delete an existing item, press the mouse "on one button.

Track Species

Track arts is essential that each item is set to run as her own program. Items may include: Exercise 1, Exercise 2, Qualifying 1 Qualifying 2, Round 1, 2 Round

batch data most relevant information is the name of the lot and its time. Time is not on the duration of the batch, but its estimated start time of the competition schedule. You can also select the ranking of the defining lisäastuksia, as does the maximum approved number of revolutions, and whether the first track round a whole lap or not.

Route Species

Route arts instead of the items piled on the whole structure of competition that is all chronograph stations. The structure may be, for example: ST 1 Start, ST 1 Finish, ST 2 Start, ST 2 Finish

difference rink species, determining the route of the species timekeeping stations is particularly important to set each station's own identification number. Identification Numbers often sufficient consecutive number-.>

 • MK 1 output 1
 • MK 1 Goal -> 2
 • MK 2 Output -> 3
 • MK 2 Finish -> 4

The identification number according to a certain timing position times can settle down in their proper places the result of the calculation. For example, "MK 2 Out" event ID number 3 are set at both ends, ie the calculation of results, as well as to the timing station.

In addition, the importance of selecting the outputs of paints and type correctly. This selected item "Drive Type" option. Nitrogen is often either start or finish. If you choose does not have any type, they must first be added to the top menu of the program: Competitions -> Drive Types

Competitors

[[File: Competitor.png | 200px | thumb | Screenshot of the addition of a competitor].] Compete with rivals in the competition added to the program from the top menu: competitors -> database

competitors may be added either individually or import them pre-completed spreadsheet (Microsoft Excel, OpenOffice Calc) or the like. Competitors imported into a spreadsheet is imported .csv format. Add a file transfer creation: File Transfer ChronoFly

If necessary, can also add more categories if, during the initial setup they have not created enough. This can be done from the top menu: Competitors -> Categories

compulsory data on a competitor are: first name, last name, category, number, transponder

Starting the race

Checklist

 • The program has been the competition all competitors finished. Each competitor has its own transponder number set.
 • The competition was added to the necessary items / timekeeping stations with the correct settings.
 • Check the functionality of peripherals (printer, nettitikku) on your computer. Functionality of the Internet connection is a good test of even the race itself on the spot, as the functionality of the mobile Internet will vary a lot locally[[File:.

Just before the start of the race

Screenshot track type items. The selection is Round 1.
 • Track arts check that the correct item is selected. The selected item is shown in bold text in relation to other items. If you are given on each batch, the time of day according to the schedule of races, they will appear in the program etenemisjärjestyksessä. This facilitates the replacement of the selected batch to the next competition progresses.
  • The selected item you can change the mouse by double-clicking. However, do not replace the item among the chronograph, but only between batches.
 • The route arts check that the data transmission works flawlessly between the timekeeping stations and the result of that calculation.
 • If you have transponderiluja or decoder, check that it is turned on and that the program is ignored its existence, and the connection is established.

at the start of the batch be sure to start the stopwatch.

During the race

When the first batch of the competition has started and the stopwatch started, a switch-term competitive actions.

Monitoring the race

during the quintessence of the timer is to monitor, that everything works flawlessly. Each competitor must get a reading in one way or the other </ u> the timing line crossing. Can be read either automatically or manually transponder reader administration. Hand on the time accuracy is worse than an automated reader coming period of time.

It is a good practice routine hand-on time for increasing the program. This makes it easier for sure if the occasion arisesNorth].].

Reporting of results

Adding, editing and removing the print of the

Reporting and printing the results, successful reporting window. The reporting window can be opened from the top menu screens necessary.

Printing can each corner of the window, opened from the top menu Print button, which opens a new Print dialog box.

First time you use the program you must first create at least one print on the ground, so that the result is successful.

Live service

Screenshot of a live setting J2Chrono program

Live service purpose is to enable the publication of the results realliajassa competition progresses. Live service can also use the results of the final publication and archiving at the end of the race. Examples of services you can visit the http://chrono.live

In order to get a live J2Chrono use the program, the program has settings to set a live address and password. Live address is given in the form of omatunnus.live.enymind.com The terminal can also be a .com or .net

Adding a race

Competitionmay increase the Race Live Database window, first select the desired competition, and then press the "Add live". Elimination of competition in the service done by pressing the "Delete Live" or by going to the Support service and log in with their own username and password.

After lots of competition are created, they must be synchronized individually Live. This can be done J2Chrono the main window, select the top menu "Live> Sync items live." After this, the results go to self-service the competition progresses.

The results can be added to Live afterwards. Press the mouse on top of the desired batch of another button and select "Sync Results live" this is not possible.

If Live's incorrect results, can they clean out the press on top of the desired batch of the mouse the second button and select "Sync Results live".

Using live service for data transmission between stations

File:. Live asema.png
Screenshot of a live setting ChronoFly program

is also possible to use the transfer service between the ages live timing stations and the result of that calculation. In this case, J2Chrono program settings must be enabled-time download via the live service. The regulations for this ruksiboksi a private setting. Place the tick in this Regulation and restart J2Chrono again.

In addition, the status of programs (ChronoFly) must be ever live broadcast service. This successful program settings by setting the TCP / IP protocol "chronocloud" and placing a live passwordonce.;

will be sent to the service times J2Chrono the program only Once downloaded times do not come again. If you are driving is needed again, they can download the Support service to log on with their own codesJ2Chrono]].

After the race

Screenshot of reporting the results of the program

Making final results

final results can be created J2Chrono software Reporting window. From the top menu under the Reporting window Stopwatch The windows are available in the appropriate screens processing and printing of results, lap times and other necessary matters of competition.

Printing paper the results window, you will place the Print button. Results can be printed instead of the transfer for further processing in a spreadsheet program. Results can also be saved in HTML format for publishing on the websiteprogram.

Timing Stations

ChronoFly

Status of the use of the ChronoFly Operating Instructions (in Finnish)

data transfer between the programs: Stations and the result of calculation (in Finnish)

Peripherals

Readers and decoders

reader equipment manufacturer's own user manual provided on requestcircuits.

See more troubleshooting the reader: Reader debug (in English)

See more of the reader auxiliary equipment Digital IO (Finnish)